پروژه آقای افشار
صفائیه – میدان نماز
صفائیه بلوار پاسداران
صفائیه – مهرآوران
صفائیه – جنب دانشگاه
کوچه عارف
اجرای اولین گرمایش از کف در استان یزد
یزد – بلوارجمهوری