پروژه آقای افشار
صفائیه – میدان نماز
صفائیه – مهرآوران
صفائیه – جنب دانشگاه
یزد – بلوارجمهوری