پروژه آقای افشار
صفائیه – میدان نماز
صفائیه بلوار پاسداران
صفائیه – مهرآوران
صفائیه – جنب دانشگاه
کوچه عارف
یزد – بلوارجمهوری