گرمایش از کف – بلوار جمهوری
پروژه آقای افشار
منزل مسکونی بلوار جوان